71-529 Cam lever shaft

£5.62

Kansai BX
Kansai DFB 2004
Kansai DFB 2011
Kansai W