55-141 Feed dog holder

£65.00

Kansai BX
Kansai DFB 2004
Kansai DFB 2011