60-3720 Looper connect rod left

£25.00

Kansai DFB 2011
Kansai DLR
Kansai DVK
Kansai MAC100
Kansai PX