71-626 Looper holder shaft

£10.00

Kansai BX
Kansai DFB 2004
Kansai DFB 2011