67-141 Looper side step lever

£19.00

Kansai BX
Kansai DFB 2004
Kansai DFB 2011
Kansai HDX