07-707 Lower knife b2000c

£3.50

Kansai B
Kansai DVK