45-133 Needle bar thread eyelet 4

£6.00

Kansai DFB 2004
Kansai DFB 2011
Kansai DLR
Kansai FX