12-2200-1 Needle clamp 1/4 b,bk

£43.93

Kansai B
Kansai DVK