45-121 Needle lever thread eyelet b2

£3.51

Kansai B
Kansai DLR
Kansai DVK
Kansai MAC100
Kansai PX