71-921 Puller stopper bar

£5.62

Kansai B
Kansai DFB 2004
Kansai DFB 2011
Kansai DLR
Kansai DVK