02-251 Rear puller holder

£24.50

Kansai B
Kansai DFB 2004
Kansai DFB 2011
Kansai DLR
Kansai DVK