41-312 Thread eyelet holder

£5.29

Kansai B
Kansai DVK
Kansai PX