43-335 Thread separator pin b

£2.48

Kansai B
Kansai DLR
Kansai DVK
Kansai MAC100
Kansai PX