81-108 Upper shaft bushing

£10.54

Kansai BX
Kansai DFB 2004
Kansai DFB 2011